Lieviskänkosken kunnostushanke

Lieviskänkosken kunnostushanke toteutetiin heinä-lokakuussa 2022

Lieviskänkosken säännöstelypato oli aiemmin totaalinen kalojen ja virtavesilajien kulkueste Saimaan ja Suuren Jukajärven välillä. Sillan alla olevat patoluukut poistettiin ja tilalle rakennettiin luonnonkoskea, luonnonmukaista kalatietä ja järven luusuaan pohjapato säätelemään Lieviskänjärven vedenkorkeutta. Pohjapadon rakenne säätelee vedenkorkeutta aiempia käsisäätöisiä myllyluukkuja luonnonmukaisemmin ja tasaa vedenkorkeuden huippuvaihteluita.

Kunnostetun koskialueen luonnonkivistä tehty rakenne pitää sisällään taimenen kutu- ja pienpoikasalueita ja vastaa eri ikäisten sekä useiden virtavesilajien elinympäristövaatimuksia. Vapaana virtaava koskialue tarjoaa luontaisen elinkierron mahdollisuuden muun muassa uhanalaiselle järvitaimenelle ja edistää luonnon monímuotoisuutta,

Kosken kalataloudellista kunnostussuunnitelmaa jouduttiin muutamaan , koska vanhaa patoa ei voinut purkaa pois. Syynä oli se, että nykyisen sillan kantavuus olisi voinut heikentyä ratkaisevasti, mikäli pato olisi purettu.

Padon jääminen paikoilleen aiheutti sen, että yläpuolisen osuuden putouskorkeus jäi suunniteltua pienemmäksi ja alapuolisen osuuden vastaavasti suuremmaksi koska pohjaa ei voitu pudottaa suunnitellusti padon kohdalla. Kun silta aikanaan uusitaan, pohjaa pystytään pudottamaan, samalla tehdään pieniä korjaustoimia myös koskeen.

Osana Lieviskänkosken kunnostushanketta toteutettiin pienimuotoista kalataloudellista kunnostusta myös Lieviskänkosken yläpuolisella Peukalojoella. Jokeen rakennettiin taimenen kutu- ja poikasalueita.

Koko hankkeessa Lieviskänkoskeen ja Peukalojokeen tuotiin yhteensä n. 3,8 milj. kiloa erilaisia kiviaineksia, moreenia, tiivistyssoraa, mursketta ja erikokoisia kiviä läpimitaltaan 10-80 cm.

Lieviskänkosken kunnostus toteutettin yhteistyöhankkeena Itä-Puumalan osakaskunnan vetämänä. Hankkeen rahoittivat Pohjois-Savon ELY-keskus hallituksen vaelluskalakantojen elvyttämisohjelman rahoituksella, WWF, Puumalan kunta, Tuuliaisen säätiö, Puumalan kalatalousalue sekä Itä-Puumalan osakaskunta, joka vastaa myös hankkeen vesilupaan liittyvästä, Lieviskänjärven vedenkorkeuden seurannasta.